Yhdistyksen rekisteriseloste
Rekisterin-
pitäjä

Järvenpään Eläkkeensaajat ry

osoite

Pj. Seppo Fahlström  
Leimukatu 17, 04420 JÄRVENPÄÄ

yhteystiedot
  p. 0400 425780   seppo.fahlstrom@gmail.com
2.
Tietosuoja-vastaava
Rekisterin
hoitaja

osoite  

Ritva Saarikkomäki
Kippokuja 3,  04460 Nummenkylä


yhteystiedot
p. 040  5141 021   ritva.saarikkomaki@kotikone.fi
3.
Rekisterin nimi
Järvenpään Eläkkeensaajat ry:n jäsenrekisteri
4.
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Järvenpään Eläkkeensaajat ry: n jäsenistä.
Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen jäsenasioiden hoitamiseen, sisäiseen tiedottamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä jäsenmaksuperintään.
Henkilötunnuksen osalta käsittelyperusteena on se, että rekisteröity voidaan yksilöidä luotettavasti ja yksiselitteisesti Rekisteröidyn oikeusturvan sekä etujen ja oikeuksien varmistamiseksi.
5.
Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
Henkilöiden nimet, syntymäaika ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköpostiosoite) sekä jäsenmaksutiedot.
Lisäksi tiedoista selviää millä tavalla jäsen haluaa yhteydenoton, vai haluaako hän sitä ollenkaan, jolloin hän itse hoitaa tapahtumien ym. tietojen etsimisen.
6.
Säännön-mukaiset
tietolähteet
Henkilön itsensä antamat tiedot, hänen liittyessään Järvenpään Eläkkeensaajat ry: n jäseneksi. Jäseneksi hakeutuminen on mahdollista tehdä jäsenasiain hoitajalle lomakkeella tai yhdistyksen internet-sivujen kautta, jolloin hänelle lähetään varmistus tietojen tarkistamiseksi.
Sääntöjen mukaan jäseneksi hyväksynnän suorittaa yhdistyksen hallitus.
Jäsenellä on milloin tahansa oikeus ja lupa kirjallisella pyynnöllä tarkistaa omat tietonsa ja pyytää muuttamaan tietojaan.
7.
Henkilötietojen
suojaaminen ja
tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon on pääsy vain jäsenrekisterin hoitajalla.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Yhdistyksen ulkopuolelle ei lähetetä henkilötietoja. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattuja.
8.
Henkilötietojen
säännönmu-kaiset luovu-tukset
Jäsenellä on oikeus kirjallisesti kieltää tietojensa luovutus rekisteristä. Yhdistys luovuttaa tarvittavat jäsenten yhteystiedot Eläkkeensaajien Keskusliitolle EKL, jolla on salassapitovelvollisuus.
Oikeus saada tarvitsemiaan tietoja on myös: yhdistyksen puheenjohtajalla, sihteerillä, tiedotussihteerillä ja kerhojen vetäjillä. Jos jäsen kieltää tietojen luovuttamisen joillekin edellä mainitulle, tietoja ei anneta.
9.
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
10.
Rekisterin suojauksen
periaatteet
Yhdistyksessä oikeus käyttää jäsenrekisteriä on jäsenrekisterin hoitajalla ja puheenjohtajalla.
11.
Henkilötietojen
säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen tai sen organisaation jäsen tai niin kuin on tarpeen rekisteröinnin jälkeen. Maksullisten tapahtumien jälkeen laskutustiedot jäävät kirjanpitoon kirjanpitolain mukaiseksi ajaksi. Rekisteröinnin päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.
12.
Rekisteröidyn
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
Saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

·         saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;

·         vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

·         vaatia henkilötietojensa poistamista;

·         vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;

·         saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

·         vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista


Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
13.
Oikeus valittaa
valvontaviran-
omaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
14.
Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen ritva.saarikkomaki@kotikone.fi tai Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Ritva Saarikkomäki Kippokuja 3, 04460 Nummenkylä


15.
Muutokset tähän tietosuojaselos-teeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty
21. 01. 2021.